top of page

Call: Een alliantie voor kennis over biodiversiteit

visie   >               ambities   >               volgende stappen   >               aanmelden   >

visie

the vision

Er is de afgelopen twee decennia grote vooruitgang geboekt met het digitaliseren van  historische kennis over onze biodiversiteit en met het vrij en open toegankelijk maken van deze biodiversiteitsgegevens. Tal van gecoördineerde inspanningen brengen internationale partnerschappen en netwerken,  nationale, regionale en institutionele projecten, investeringen en talloze individuele bijdragers samen. Deze samenwerkingen strekken zich uit over diverse onderzoeksdomeinen (vnl. biologische en omgevingswetenschappen), overheidsinstanties, NGO’s, citizen science initiatieven en zelfs commerciële ondernemingen.

 

De huidige inspanningen blijken echter ontoereikend om tegemoet te komen aan de wereldwijde behoefte aan nauwkeurige gegevens over soorten en over veranderende patronen en trends in de biodiversiteit.

De grootste uitdagingen zijn onder meer:

  • regionale betrokkenheid in biodiversity informatics is niet gebalanceerd

  • ongelijke vooruitgang bij het mobiliseren en delen van gegevens

  • het ontbreken van ‘stable persistent identifiers’ in data

  • redundante en incompatibele processen voor het opschonen en interpreteren van gegevens

  • de afwezigheid van functionele mechanismen voor experten om gegevens te beheren en te verbeteren

De Global Biodiversity Information Facility (GBIF) erkende de noodzaak van meer coördinatie tussen alle actoren en riep in juli 2018 de tweede Global Biodiversity Informatics Conference (GBIC2) samen om een mechanisme voor te stellen om een gedeelde roadmap voor Biodiversity-Informatics te ontwikkelen. De GBIC2-deelnemers bereikten consensus over een duidelijke behoefte aan een wereldwijde alliantie voor kennis over de biodiversiteit en laten zich inspireren door voorbeelden als de Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH) en de open software communities onder de Apache Software Foundation. Deze initiatieven bieden modellen voor meerdere stakeholders met gedecentraliseerde financiering en onafhankelijk bestuur. Deze laten toe om middelen te combineren en duurzame oplossingen te ontwikkelen die inspelen op gemeenschappelijke behoeften.

Meer samenwerking, verbeterd beheer van bestaande data en gecoördineerde ontwikkeling van nieuwe gegevensbronnen kan een geïntegreerde, onderling verbonden kennisbasis bieden voor alle aspecten van biodiversiteit - een die vrij en open wordt verspreid voor iedereen die behoefte heeft aan, of geïnteresseerd is in het gebruik ervan. Het realiseren van een dergelijk systeem zal ons in staat stellen de huidige wetenschappelijke kennis van biodiversiteit te verankeren in rationele en tijdige besluitvormingsprocessen. Dit ter ondersteuning van een duurzame toekomst.

ambities

the ambition

GBIC2 stelt de volgende veelzijdige visie voor om de ambities voor een alliantie voor biodiversiteitskennis te definiëren:

Ondersteuning van wetenschap en evidence-based planning

1. Kennis en begrip over biodiversiteit leveren die gebouwd is op solide onderzoeksvragen en biodiversiteit correct kunnen meten en beoordelen in het belang van de  maatschappij.

2. Een basis vormen voor fundamenteel onderzoek op het gebied van biodiversiteit en informatiewetenschap ter ondersteuning van het menselijk inzicht in het functioneren en de toestand van natuurlijke systemen.

3. Een platform bieden voor continue verbetering van het begrip van biodiversiteit door bestaande kennis te behouden, te vergroten en te verbeteren

Ondersteuning voor open data en open science

4. Adoptie van de  FAIR-gegevensbeginselen (Wilkinson et al. (2016)) voor biodiversiteitsgegevens en het wegnemen van barrières rond open data 

5. Alle gegevensbronnen kunnen beschrijven met voldoende metadata die het huidig en toekomstig hergebruik ondersteunen

6. Ervoor zorgen dat alle datasets kunnen worden bewaard in stabiele en betrouwbare repositories

7. Collaboratief cureren, annotatie en verbetering van alle data mogelijk maken door iedere relevante expert en/of expertengemeenschappen

8. Alle bijdragers van kennis of expertise in staat stellen om hun aandeel volledig te laten registreren, erkennen en er krediet voor krijgen

9. De herkomst en toewijzing van alle databronnen op te volgen

Ondersteuning voor sterk verbonden biodiversiteitsgegevens

10. Mobiliseren van gestructureerde digitale voorstellingen van historische gegevensbronnen, waaronder museumcollecties en literatuur

11. Ervoor zorgen dat alle nieuwe waarnemingen en metingen zo snel mogelijk na de opname toegankelijk zijn in gestructureerde digitale vorm

12. De combinatie, bevraging en analyse van verschillende klassen van biodiversiteitsinformatie (distributie, eigenschappen, genen, enz.) mogelijk maken als zijnde een onderling verbonden geheel

13. Samenwerken met andere onderzoeksgemeenschappen en infrastructuren om interoperabiliteit te bereiken met earth observaties, sociale wetenschappen en andere databronnen

Ondersteuning voor internationale samenwerking

14. Aandacht geven aan capaciteitsbehoeften rond biodiversity informatics in alle regio's en in alle sectoren

15. Financiering veilig stellen voor het onderhouden van diensten en componenten die de community herkent als kritieke elementen binnen een uitgebreide kennisinfrastructuur

16. Ontwikkeling van flexibele, collaboratieve benaderingen voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van alle componenten van deze kennisinfrastructuur

17. Stakeholders in alle landen en regio’s in staat stellen om te profiteren van de vooruitgang op het gebied van infrastructuur, tools, services, werkwijzen en capaciteit

18. Volledige participatie van en samenwerking met alle stakeholdergroepen in alle regio's in alle stadia mogelijk maken, vanaf het genereren van gegevens tot de analyse en toepassing ervan

19. Data-repatriëring mogelijk maken die wetenschap en beleidsvorming in alle landen en regio's ondersteunt

20. Zorgen voor gemakkelijke effectieve toegang tot en gebruik van gegevens op elke schaal, - wereldwijd, regionaal, nationaal en lokaal

21. De rol van regionale, nationale en lokale investeringen als kritische en effectieve componenten van een globale oplossing erkennen en ondersteunen

22. Belemmeringen voor gegevensuitwisseling of gebruik in taal of cultuur te overwinnen

23. Ondersteuning bieden voor de praktische uitvoering van internationale overeenkomsten met betrekking tot toegang en benefit sharing

next steps

volgende stappen

Alle stakeholders met interesse in het creëren, integreren, beheren en gebruiken van gegevens over de biodiversiteit, worden aangespoord om mee te helpen tot de oprichting van deze alliantie voor biodiversiteitskennis onder andere door input te leveren voor de volgende initiële processen.

Ga naar het discussions aan het overleg over elk van deze vijf topics. Andere talen dan het Engels zijn zeker ook welkom.

Engagement vergroten

De workshop, het rapport en de call tot actie zijn voorbereid. Individuen en instellingen die geïnteresseerd zijn in het mobiliseren, verbeteren, integreren of gebruiken van biodiversiteitsinformatie worden aangemoedigd om hun interesse aan te geven door in te loggen en/of zich te abonneren op verdere updates van de website.

Modellen evalueren

Er is meer werk nodig om aan de behoeften van deze complexe en diverse community tegemoet te komen, maar modellen van andere soortgelijke allianties, coalities en consortia (zoals de verdienste-gebaseerde 'Apache Way' die wordt gebruikt door open source softwareprojecten), kunnen richtlijnen voor de langere termijn sturen en informeren. Belangrijke vragen blijven ook rond de basis van lidmaatschap (individuen, institutioneel of beide).Important questions also remain around the basis of membership (individuals, institutional or both).

Verduidelijken van de scope en de doelen

Meer samenwerking zal ongetwijfeld interessante voordelen en efficiëntie opleveren voor het veld ‘biodiversity informatics’, maar het uiteindelijke doel is om impact te hebben voor wetenschap, beleid en samenleving. GBIC2-deelnemers stelden voor om verschillende stakeholders, waaronder onderzoeksgroepen, taxonomische initiatieven, het CBD, IPBES, FAO, organisaties rond natuurbehoud en andere communities, te betrekken bij het ontwikkelen van een reeks definiërende vragen en haalbare use-cases om vooruitgang te meten. Deze moeten voldoende nauwkeurig en gedetailleerd zijn om de prioriteiten te bepalen voor gezamenlijke planning, ontwikkeling en implementatie.

Stakeholders in kaart brengen

Het begrijpen van het landschap van belanghebbenden voor de alliantie is moeilijk, vanwege het grote aantal activiteiten, de vaak overlappende missies en de implementatie ervan op verschillende momenten en op verschillende schalen van verantwoordelijkheid. 

Tenzij deze complexiteit wordt begrepen, is er een groot risico van onbedoeld conflict of dubbel werk. GBIF zal een eerste netwerkanalyse coördineren - één met strakke en duidelijk omlijnde limieten - waarbij de rollen, verantwoordelijkheden en relaties van grote organisaties worden geschetst, met name op wereldwijde, regionale en nationale schaal. Deze inspanning zal de alliantie helpen cruciale onderdelen te identificeren die moeten worden gecreëerd en/of moeten worden onderhouden, om zodoende kansen aan te geven voor een betere coördinatie.

Goedkeuren van proof-of-concept-projecten

Een belangrijk doel van de alliantie is om stakeholders in staat te stellen zich te verenigen rond gedeelde behoeften en om duurzame projecten te initiëren om zo hulpmiddelen, services, modellen en middelen te leveren die bijdragen aan het op punt zetten van een met elkaar verbonden digitaal kennissysteem. Formele processen zijn vereist om dergelijke projecten te prioriteren, te initiëren, aan te leveren en in stand te houden. Op korte termijn is het waardevol om huidige activiteiten te identificeren die de visie voor een open alliantie ondersteunen en die kunnen worden aanvaard als proof-of-concept-projecten. Dergelijke projecten kunnen lessen bieden die kunnen worden opgenomen in het toekomstige management, terwijl ze tegelijkertijd voorbeelden kunnen geven van samenwerking op basis van allianties. We zoeken suggesties voor geschikte bestaande activiteiten als kandidaat voor vroege proof-of-concept-projecten. Niet alleen voor softwareontwikkeling of gegevensbeheer, maar ook over andere gebieden zoals capaciteitsvergroting en planning rond duurzame ontwikkeling.

Onze dank aan Dimitri Brosens van het Belgisch Biodiversiteitsplatform en Niels Raes van Naturalis, voor de Nederlandse vertaling

declare your support

bottom of page